FAQs Complain Problems

समाचार

सेवाहरु

सेवा प्रकार:

सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. १००० देखि १५०० सम्म
आवश्यक कागजातहरु

१. लालपुर्जाको प्रतिलिपि 

२. नागरिकताको प्रतिलिपि 

३. नक्सापास [प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 

४. सम्पत्ति कर रसिद 

५. निवेदन 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै (सर्जमिन गर्नु परेमा २/३ दिन सम्म)
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. १०००
आवश्यक कागजातहरु

१. व्यवसाय प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

२. नागरिकताको प्रतिलिपि 

३. फोटो २ प्रति 

४. निवेदन 

५. उद्योगको हकमा लालपुर्जाको प्रतिलिपि 

 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. ६०० देखि १०००
आवश्यक कागजातहरु

१. 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

१. लालपुर्जाको प्रतिलिपि 

२. नागरिकताको प्रतिलिपि

३. नाता प्रमाणित 

४. तिरो तिरेको रसिद 

५. निबेदन 

सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. ३०० देखि १०००
आवश्यक कागजातहरु

१. मृत्यु दर्ता 

२. नागरिकताको प्रतिलिपि

३. नाता प्रमाणित कागजपत्र 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
नक्सापास उपशाखा
सेवा दिने कार्यालय
गोरखा नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. १ प्रति वर्ग फुट
आवश्यक कागजातहरु
  1. घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन
  2. निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  3. मृतक र निवेदकबीचको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  4. जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
  5. सर्जमिन मुचुल्का गरी बुझ्नु पर्ने भए सर्जमिनमा साक्षी बस्नेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि / चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै (सर्जमिन गर्नु परेमा २ दिन सम्म)
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
१००००० सम्म रु.१००० (सो भन्दा माथि प्रति लाख रु.३००)
आवश्यक कागजातहरु

*अनुसुची अनुसार निवेदन  

*जग्गा धनी प्र.पुर्जा र लिनेदिनेको नागरिकताको प्रतिलिपि  

*एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि      

*नापि नक्सा

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै (सर्जमिन गर्नुपर्ने भएमा ३ दिनभित्र)
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु.३००
आवश्यक कागजातहरु

 *सरोकारवाला व्यक्तीको निवेदनपत्र    

*नगरिकताको प्रतिलिपी

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै (सर्जमिन गर्नु परेमा २ दिन सम्म)
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. २०० देखि रु.२००० सम्म
आवश्यक कागजातहरु

*तोकिएको ढाचाँमा निवेदन    

*प्राविधिकको सिफारिस सहितको निवेदन    

*जग्गा धनी प्र.पुर्जा, नागरिकताको प्रतिलिपि  

*घर नक्सा पास इजाजतको प्रतिलिपि  

*एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि    

*व्यवसाय प्रयोजनको लागी  न.पा.मा व्यवसायदर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि         

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै (सर्जमिन गर्नुपर्ने भएमा ३ दिनभित्र)
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. ४०० देखि ६००
आवश्यक कागजातहरु

*नामसारी गर्नुपर्ने जग्गाको जग्गा धनी प्र.पुर्जा, नाागरिकता, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र  

*एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि  

*नामसारी गर्ने घरको इजाजत वा सम्पन्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि             

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. २०० देखि रु. ५००
आवश्यक कागजातहरु

*सम्वन्धित व्यक्तीको निवेदन    

*नागरिकता वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलीपी       

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै (सर्जमिन गर्नु परेमा ३ दिन सम्म)
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
१ कित्ताको रु. ५०० देखि ८०० (प्रति कित्ता थप रु.२०० देखि रु.३००)
आवश्यक कागजातहरु

*जग्गा धनी प्र.पुर्जा, नाागरिकताको प्रतिलिपि 

*चार किल्ला खुलेको नापीको ट्रेस नक्सा  

*एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि        

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. ३००
आवश्यक कागजातहरु

*नाता कायम गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्म, विवाह, मृत्युदर्ता जस्ता नाता खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि

*नाता कायम हुने व्यक्तीहरको हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति        

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
१०० देखि १०००
आवश्यक कागजातहरु

*आमा बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

*जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

*हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो २

*शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

*विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

*अंगीकृत नागरिकताको लागि नागरिकता ऐन २०६३ बमोजिम हुने         

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

Pages