FAQs Complain Problems

सेवाहरु

सेवा प्रकार:

सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय
गोरखा नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क
अनुमतिको रु. १००० र धरौटी रु. २५०००
आवश्यक कागजातहरु

१. निवेदन 

२. नागरिकताको प्रतिलिपि 

३. निर्णयको प्रतिलिपि 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय
गोरखा नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क
अनुमतिको रु. १००० र धरौटी रु. २५०००
आवश्यक कागजातहरु

१. निवेदन 

२. नागरिकता 

३. निर्णयको प्रतिलिपि 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय
गोरखा नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. २०००
आवश्यक कागजातहरु

१. माइन्युटको प्रतिलिपि 

२. सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि 

३. निवेदन 

४. समितिको निर्णयको प्रतिलिपि  

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. २१०
आवश्यक कागजातहरु

१. निवेदन

२. नागरिकताको प्रतिलिपि 

३. नाता प्रमाणित प्रमाण प्रत्रको प्रतिलिपि 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. ३००
आवश्यक कागजातहरु

१. निवेदन

२. लालपुर्जाको प्रतिलिपि

३. नागरिकताको प्रतिलिपि 

४. तिरो तिरेको रसिद 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु

१. निवेदन 

 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. ५००
आवश्यक कागजातहरु

१. व्यवसाय दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 

२. नागरिकताको प्रतिलिपि 

३. निवेदन 

४. स्थगल सर्जमिन 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. १०० मात्र
आवश्यक कागजातहरु

१. निवेदन 

 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. १०० मात्र
आवश्यक कागजातहरु

१. सुचकको नागरिकताको प्रतिलिपि 

२. निवेदन 

३. विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. १०० मात्र
आवश्यक कागजातहरु

१. निवेदन 

२. बसाइ सरि आएको ठाउको प्रमाण पत्र

३. सम्बन्धित सबै परिवार सदस्यहरुको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि साथै नागरिकता नलिएको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. १०० मात्र
आवश्यक कागजातहरु

१. पति पत्नीको नागरिकताको प्रतिलिपि (दुबै जना उपस्थित हुनुपर्ने)

२. निवेदन 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. १०० मात्र
आवश्यक कागजातहरु

१. सुचकको नागरिकताको प्रतिलिपि 

२. निवेदन 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. १००
आवश्यक कागजातहरु

१. आमा बुवाको नागरिकताको प्रतिलिपि 

२. निवेदन 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. ३०००
आवश्यक कागजातहरु

१. निवेदन

२. सम्बन्धित व्यक्तिसंगको सम्झौता पत्र 

३. सम्बन्धित निकायबाट इजाजत पत्रको प्रतिलिपि 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय
गोरखा नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. ५००० (नवीकरण)/ रु. २००० (थप)
आवश्यक कागजातहरु

१. नगरपालिकाबाट प्राप्त व्यवसाय इजाजतको प्रमाण पत्र 

२. निवेदन 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय
गोरखा नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. १००००
आवश्यक कागजातहरु

१. वाणिज्य विभागमा दर्ता भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 

२. नागरिकताको प्रतिलिपि 

३. २ प्रति फोटो 

४. कर्मचारी तथा प्रोपाइटरको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र 

५. निवेदन 

६. आवश्यक इकुपमेन्टको विवरण 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
सामाजिक विकास शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
गोरखा नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. २०० देखि ५०० (रु. २००० देखी ५००० गैर सरकारी संस्था)
आवश्यक कागजातहरु

१. संस्थाको विधानको प्रतिलिपि 

२. पधादिकारीको नागरिकताको प्रतिलिपि 

३. निवेदन 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. १०००
आवश्यक कागजातहरु

१. निवेदन 

२. लालपुर्जा, व्यवसाय तथा आयेश्रोत खुल्ने प्रमाण पत्र 

३. नागरिकताको प्रतिलिपि 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
नक्सापास उपशाखा
सेवा दिने कार्यालय
गोरखा नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. १००० मात्र
आवश्यक कागजातहरु

१. नक्सापास सम्पन्नको प्रमाणपत्रको सिफारिस 

२. निवेदन 

३. नागरिकताको प्रतिलिपि 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. १००० मात्र
आवश्यक कागजातहरु

१. लालपुर्जाको प्रतिलिपि 

२. नागरिकताको प्रतिलिपि 

३. निवेदन 

४. कटान गर्ने काठको नाम 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

Pages