FAQs Complain Problems

गोरखा नगरपालिकाको वडा नागरिक मंच गठन गर्ने सम्बन्धि सम्पूर्ण वडाबासीलाई सुचना

गोरखा नगरपालिका अन्तर्गत हरेक वडामा वडा भेलाबाट वडा नागरिक मंच गठन गर्नुपर्ने कार्यक्रम रहेकाले  वडा नं. १ देखि वडा नं. ११ सम्म निम्न मिति, समय र स्थानमा सम्पूर्ण नगरबासिहरुलाई सकृय उपस्थितिको लागि सादर अनुरोध छ I

क्र.स.

वडा नं

मिति

स्थान

समय

कैफियत

१.

वडा नं. १

२०७२/०६/१८

महेन्द्र ज्योति उ.मा.वि.

बिहान ०७:०० बजे

 

२.

वडा नं. २

२०७२/०६/१९

धारापानी सामुदायिक बन

बिहान ०७:०० बजे

 

३.

वडा नं. ३

२०७२/०६/१८

बोक्शेपानी धारा

बिहान ०७:०० बजे

 

४.

वडा नं. ४

२०७२/०६/२०

पस्चिम्काली मन्दिर

बिहान ०७:०० बजे

 

५.

वडा नं. ५

२०७२/०६/१९

हिलेपोखरी

बिहान ०७:०० बजे

 

६.

वडा नं. ६

२०७२/०६/२०

आयुर्बेद चौतारा

बिहान ०७:०० बजे

 

७.

वडा नं. ७

२०७२/०६/२१

लुदी सामुदायिक बन भवन

बिहान ०७:०० बजे

 

८.

वडा नं. ८

२०७२/०६/२१

काफ्लेभन्ज्यांग महिला सामुदायिक भवन

बिहान ०७:०० बजे

 

९.

वडा नं. ९

२०७२/०६/२२

बिरिन्चोक सामुदायिक बन भवन

बिहान ०७:०० बजे

 

१०.

वडा नं. ९

२०७२/०६/२२

नगर स्वास्थ्य केन्द्र, छेबेटार  

बिहान ०७:०० बजे

 

११.

वडा नं. १०

२०७२/०६/२३

चन्द्रज्योति प्र.वि.

बिहान ०७:०० बजे

 

१२.

वडा नं. ११

२०७२/०६/२३

महेन्द्र उ.मा.वि.

बिहान ०७:०० बजे

 

 

 

गोरखा नगरपालिका, गोरखा