Road Standard of Gorkha Municipality 2072

Gorkha Municipality recently publish a new standard for different roads situated in Municipality.Width and setback of each road can be seen by clicking on the file below.

Building Development plan 2072

वस्ति विकास,सहरी योजना तथा भवन निर्माँण सम्वन्धि आधारभुत निर्माण मापदण्ड २०७२

(मन्त्रीपरिषद , आर्थिक तथा पुर्वाधार समितिको मिति २०७२-६-१३ को निर्णयानुसार स्विकृत)

भुकुम्प पिडित लाभग्राहीहरुको सुची

भुकम्प पिडित नगरवासीहरुको लाभग्राही सुची गोरखा नगरपालिकामा सार्वजनिक भएको छ। अनुदान पाउन योग्य लाभग्राहीहरुको नामलिस्ट तल डाउनलोड गरी हेर्नुहोला

Back hoe loader खरिद कार्यका लागि सिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सुचना

यस नगरपालिकाको लागि एकBack Hoe Loader आवश्यक भएकाले सो को खरिद कार्य सिलवन्दी वोलपत्रद्धारा गर्नुपर्ने भएको हुँदा नेपाल सरकारबाट ईजाजत (मान्यता) प्राप्त उत्पादक÷कम्पनी÷अधिकृत विक्रेताबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही रीतपुर्वक सिलवन्दी वोलपत्र आह्वान गरिएको व्यहोरा ईच्छुक सम्वन्धित सवैलाई यो सार्वजन

वोलपत्र आह्वान सम्वन्धी सुचना

(सूूचना प्रकाशित मिति:-  २०७३-०१-०१)