कार्यकारी अधिकृत श्री प्रदीप राज अधिकारी ज्यूलाई गोरखा नगरपालिकामा स्वागत गरिदैँ ।