बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

नेपाल सरकार
संङ३ीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

गोरखा नगरपालिकाको कार्यालय
गोरखा

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना
प्रकाशित मिति ः२०७३।२।५

 

यस कार्यालयको मिति २०७३्।१।१ गते नेपाल अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिक पत्रिकामा बोलपत्र आव्हानको सुचना प्रकाशित गरिएकोमा दर्ता हून आएका बोलपत्रहरु मध्ये तल उल्लेखित बोलपत्रदाताको बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङिकत सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भई स्वीकृतीको लागी छनौट भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ र दफा ४७ को प्रयोजनार्थ सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सि न

ठेक्का नं

योजनाको नाम

बेलपत्रदाताको नाम र ठेगाना

 

कवोल अंक रु

 

1

GMO/Gorkha/Works/NCB/072/73-01

बसपार्क निर्माण कार्य गो.न.पा.–२

सचेत कन्स्ट्रक्सन प्रा लि,गोनपा ५

35,36,804.-भ्याट वाहेक)

2

GMO/Gorkha/Works/NCB/072/73-02

कालोपत्रे सडक मर्मत कार्य, गो.न.पा.–२,३,६

ए टु जेड कन्स्ट्रक्सन प्रा लि गोनपा ६

17,08,374.- .-भ्याट वाहेक)