आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खानुहुनेहरुको नामावलि

आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खानुहुनेहरुको नामावलि प्रकाशित गरिएको छ। वडा नं १ देखि ११ सम्मको डाटा र यस वर्शमात्रै थप हुन आउने(१-१३)को डाटा छुट्टाछुट्टै राखिएको छ।साथै साविकको नारेश्वर हाल वडा नं १४-१५ को नामावलि छुट्टै फाइलमा डाउनलोड गरि हेर्न सक्नुहुनेछ।