वडा नं २

अध्यक्ष: रहम तुल्ला मिया

सम्पर्क: ९८५६०४०३३३

सचिव: घनश्याम ढकाल

सम्पर्क:

Nepali