सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण वारे अत्यन्त जरुरी सुचना

गोरखा नगरपालिकावाट वितरण हुने २०७३ सालको तेस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता देहायका मितीमाकृषि विकास वैङ्क

गोरखा शाखावाट वितरण हुन गइरहेकोले सम्वन्धित  सवैलाइ जानकारीको लागि यो सुचना जारी गरिएको छ।

समय- विहान १० वजेदेखि वेलुका ५ वजेसम्म

स्थान- कृषि विकास वैङ्क गोरखा

वडा नं मिती
१-५ २०७३-०३-०६ सोमवार
६-९ २०७३-०३-०७ मङ्गलवार
१०-१३

२०७३-०३-०८ वुधवार

१४-१५  २०७३-०३-०९ विहीवार

माथि दिइएको मितीमा छुट भएको खण्डमा तलको मितीमा निम्न तरिकाले भत्ता वितरण गरिनेछ

वडा नं मिती
१-८ २०७३-०३-०९ शुक्रवार
९-१५ २०७३-०३-०९ शनिवार